söndag 25 februari 2018

Varning för Eniro

Eniro har inte varit någon lyckad investering för aktieägarna. Gång på gång har de fått skjuta till nytt kapital bara för att se hur både aktiekurs och omsättning fortsätter sjunka.

Trots nyemission och kvittningsemissioner av både konvertibler och 74% av preffarna  under 2017 så är bolaget fortfarande rejält skuldsatt. Av bolagets eget kapital på 1,1 miljarder så är 2,5 miljarder immateriella tillgångar (goodwill och varumärken). Nettoskulden är ca 750 miljoner (bokslutskommunikén specificerar inte vilka skulder som är räntebärande så siffran har relativt stor felmarginal). Därutöver har företaget en pensionsskuld på 520 miljoner. Och det i ett bolag där omsättningen krymper. Bolagets "framtidssegment", Lokalt sök, minskade sin omsättning med 19% under 2017. I fjärde kvartalet var minskningen ännu större, 23%, jämfört med 2016.

Bolaget ser ut att göra vinst, men det är bara av bokföringstekniska skäl. I bokslutskommunikén talar de väldigt tyst om varför finansiella poster ger ett resultattillskott och det ser jag som ett stort varningstecken! De försöker missleda ägare och spekulanter genom att undanhålla sanningen om hur raden finansiella poster bidrar positivt till resultatet. Notera att jag använder termen spekulant och inte investerare.

Ett seriöst företag hade berättat hur mycket som var räntor och hur mycket som var engångsvinst relaterat till omfinansieringen. Rörelsen går back och sedan ska de dessutom betala ränta på lånen och utdelning på preferensaktierna. Nej just ja. De har ju inte råd att betala utdelningen på preferensaktierna. Så för stamaktieägarna bör man se den upplupna preferensaktieutdelningen som ytterligare en skuld som håller på att byggas upp. Vill man veta hur det egentligen gick för Eniro under 2017 så titta på raden Balanserat resultat i balansräkningen. Där ser man att den ansamlade förlusten ökat med 300 miljoner under 2017. Nu är iofs en stor del av detta engångskostnader. Dessutom kanske vi vill justera för nyemissionen. Så låt oss ta rörelseresultatet och drar av räntekostnaden för nettoskulden. Jag väljer att gissa vilt och sätter räntan till 8% på 750 Mkr. Då blir den justerade förlusten 127 Mkr före skatt. För stamaktieägarna tillkommer upplupen preferensaktieutdelning med 13 Mkr.

Så vi har ett bolag som fortfarande är djupt skuldsatt, har minskande omsättning och vars affär går med förlust med ca 10% av omsättningen.

I det läget går DI ut och ger förslag till möjliga tiodubblare. Eniro är ett av förslagen. Den danska auktionssiten Lauritz en annan. Jag säger som Mats Qviberg: Eniro, Lauritz pyttsan!

Mitt råd: Håll dig borta från Eniroaktien. Långt borta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar